تجهیزات استودیو

Focal Twin 6

تجهیزات استودیو

JBL lsr 6325

تجهیزات استودیو

RME Fireface 800

تجهیزات استودیو

TC electronics Studio Konekt 48

تجهیزات استودیو

ART Pro MPA2 preamp

تجهیزات استودیو

Tampa channel strip

تجهیزات استودیو

ART Pro VLA2 compressor

تجهیزات استودیو

WA2A Compressor

تجهیزات استودیو

WA 76 Compressor

تجهیزات استودیو

WA-EQP Tube Equalizer

تجهیزات استودیو

MIDIMAN

تجهیزات استودیو

Neumann U87ai

تجهیزات استودیو

AKG 414 xls

تجهیزات استودیو

Rode NT5 matched pair

تجهیزات استودیو

YAMAHA Montage 8

تجهیزات استودیو

AKG K701

تجهیزات استودیو

AKG K77

تجهیزات استودیو

AKG K44