6.000.000 تومان
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تخفیف سوپرویژه به پایان رسید.

مجوز موسیقی وزارت ارشاد

اخذ مجوز موسیقی از وزارت ارشاد

موسیقی غیر مجاز به موسیقی اطلاق می گردد که کسب مجوز وزارت ارشاد به هیچ وجه برای آن میسر نیست. از آنجا که کلیه فعالیت های خانه مسترینگ بر اساس قوانین جمهوری اسلامی می باشد، لذا این مرکز  از پذیرفتن آثار موسیقی غیر مجاز معذور است.

بعضی از مصادیق موسیقی غیر مجاز در زیر قید گردیده است.

الف) تک خوانی بانوان

ب) موسیقی رپ و زیر شاخه های آن

ج ) موسیقی هوی متال

د) ترانه های سیاسی و اشعاری که به هر شکل با عرف جامعه در تناقض باشد.

کلیه آثار تولید شده در خانه مسترینگ دارای شناسنامه بوده و در آرشیو خانه مسترینگ ذخیره می گردند. بدیهی است مسئولیت کسب مجوز جهت انتشار آثار بر عهده صاحب اثر بوده و خانه مسترینگ در این مورد مسئولیتی را پذیرا نخواهد بود. کلیه آثاری که شامل یکی از موارد چهار گانه بالا نباشند پتانسیل کسب مجوز را از وزارت ارشاد دارا بوده کار بر روی آنها در خانه مسترینگ امکانپذیر می باشد.

از دیدگاه قانونی تمامی تولیدات موسیقی تا قبل از اخذ مجوز وزارت ارشاد غیر مجاز می باشند اما از آنجا که ابتدا باید اثری تولید گردد و سپس نسبت به اخذ مجوز اقدام گردد لذا کار بر روی پروژه هایی که پتانسیل اخذ مجوز  وزارت ارشاد  را دارا می باشند از دیدگاه خانه مسترینگ بالا مانع است. همچنین  اخذ مجوز وزارت ارشاد از طریق خانه مسترینگ برای کارهایی که پتانسیل گرفتن مجوز از دفتر شعر و موسیقی دارند امکانپذیر بوده که بدیهی است که با پرداخت هزینه های مرتبط انجام می پذیرد.

 

مجوز موسیقی وزارت ارشاد