اکولایزر چیست

اکولایزر چیست

اکولایزر ابزاری است که از طریق آن می توان میزان حضور فرکانس های متفاوت را در یک منبع صوتی بالانس یا به عبارت دیگر متعادل کرد. صدا از محدوده ای از فرکانس ها تشکیل شده است. این محدوده بین بیست هرتز تا  بیست هزار هرتز می باشد. صداهایی که می شنویم حاوی مقادیر کاملا متفاوتی از فرکانس ها در این محدوده می باشند. برای خوش صدا بودن منبع صوتی نیاز هست که فرکانس هایی که بیش از حد شنیده می شوند کاهش یافته و فر کانس های ضعیف تر تا حد امکان افزایش یابند . این وظیف به عهده دستگاهی به نام اکولایزر می باشد.

در میکس و مسترینگ اکولایزر کاربرد های زیر را دارا می باشد.

 

موارد کاربرد اکولایزر

 

متعادل کردن فرکانس ها

ایـن مـورد یـک بخـش مهـم در میکـس میباشـد. داشـتن محدودههایـی کـه در آن فرکانسهایـی بیـش از انـدازه زیـادباشـند یـا بیـش از انـدازه کـم باشـند، چـه بـا پهنـای باند پهن یـا باریـک، یکی از مهمترین مشـکلاتی است کـه از اکوالیزرها برای تصحیح آن اسـتفاده میشـود. همچنیـن اکولایزرهـا این اجـازه را به ما میدهند تـا محدوده فرکانسـی سـازها را پهـن یا باریک کنیـم و یا آنها رادر طیف فرکانسـی بـه سـمت محـدوده بمتـر یـا زیرتـر، حرکـت دهیم.

تغییر سوناریته سازها

اکوالیزرهـا کنتـرل جامعی بـر روی حضـور رنگ صدای هر سـاز به مـا میدهنـد. مـا میتوانیـم صداها را به صـورت موردنظـرتغییردهیم: نازک یـا تنومنـد، بـزرگ یـا کوچـک، تمیـزیـا کثیـف، زیبا یا خشـن،واضـح یـا مات و… بـرای این تغییـرات، اکولایزرهـا گزینه هـای زیادی را بـه مـا میدهنـد. بطـوری که تاثیـربرروی حضـور رنگ صدای هر سـاز یکـی از خالاقانه تریـن بخشهـای میکس میباشـد.

تفکیک سازها از هم

بنـدرت پیـش میآید کـه فرکانسهـای مختلـف در یک میکـس بـاهم تداخـل نداشـته باشـند. bass-sub موج سینوسـی با فرکانـس پاییـن اضافه شـده بـه kick میتواند نمونـهای از این تداخل باشـد. بیشـتر سـازها این تداخـل را ایجـاد میکنند، به گونـهای که در بعضـی از میکسهـا، ایـن تداخـل کاملا بـرروی همه جوانب موسـیقی تاثیـر منفـی میگـذارد. هنگامـی کـه چنـد سـاز بـر روی محـدوده فرکانسـی مشـترکی بـا هـم مبـارزه میکننـد، تشـخیص سـازها از یکدیگـربـرای ما سـخت میشـود. تـا زمانی که صـدای سـازها اینگونه درهـم مخلوط هسـتند، بـه ناچار باعث همپوشـانی یکدیگر میشـوند. میتـوان بـه آسـانی بـا حذف کـردن فرکانسهـای غیـر ضـروری از سـازها، ایـن همپوشـانی را از بیـن بـرد. مـا نبایـد هـر سـاز را بـه بـازه فرکانسـی مشـخصی محـدودکنیـم زیـرا بـا ایـن کار، میکـس صـدای وحشـتناکی خواهـد داد. عمـل حذف کـردن فرکانسها را تنهـا تا زمانی میتـوان انجـام داد کـه بتوانیـم سـازها را از یکدیگر جدا کنیـم، وهمه سـازها بـه آن گونـهای که ما میخواهیم مشـخص شـوند. بسـته به نوع سـازبندی موسـیقی، ایـن کار میتوانـد همـراه بـا اکولایـزرکردنهـای مهـم و جـدی همراه باشـد.

بالا بردن وضوح شنیداری 

بالا رفتن وضوح صدا نتیجه  تفکیک فرکانس هاست. بـدون جداسـازی، وضـوح کمـی خواهیـم داشـت. امـا همچنیـن وضـوح در ارتباط بـا این موضـوع نیـز میباشـد که تنهـا قابـل تشـخیص بودن صدای سـاز مورد نظـراسـت یـا اینکـه صـدای طبیعی خـود سـاز را نیـزمیخواهیـم. به عنوان مثال در یک سازبندی گیتار یا پیانو احتمالا جداسازی زیادی بین این دو میباشد .اما اگه صدای پیانو خفه باشد وضوح خوبی نخواهد داشت برای hi hat اگر فرکانس های اساسی بالا نداشته باشند میتوانیم بگوییم که وضوح خوبی ندارد.

ایجاد تغییرات احساسی

در مغـزمـا فرکانسهـای متفـاوت در ارتبـاط با احساسـات متفاوت میباشـند. صداهـای روشـن میتوانند همراه بـا پیغام زندگی و شـادی، و صداهـای تاریـک میتوانند همراه با احسـاس ابهام و غمگینی باشـند. استفاده خالاقانه اکولایزرهـا تنهـا بـه دلایـل معمول بـه کار نمیرونـد. درایـن موارد، از حالـت معمـول یا صحیح اکولایزرکردن اسـتفاده نمیشـود، کـه به این دلیـل، صدای سـاز موردنظـردر میکس جلوه به خصوصـی پیدا میکند. جذابیت دادن آتومیشـن کـردن اکولایـزر (EQs Automating )یکـی از روشهایـی اسـت کـه به میکـس جذابیت خاصـی میدهـد. دادن افکت تلفنـی بـه صدای خواننـده در یک لحظـه و یا اضافه کـردن فرکانسهای بالا (Brightening به snare )در بخش verse موسـیقی، نمونه هایی از ایـن امکان میباشـند. افزایش عمق فرکانسهـای پاییـن هنگامـی کـه به مانعـی برخـورد میکنند خم میشـوند و بـه آسـانی جذب نمیشـوند. فرکانسهـای بالا دقیقـا رفتار متضـادی را نشـان میدهنـد. بـه همین دلیل مغـز ما صداهای رسـیده از فواصـل دور را بـه صـورت صداهـای گرفته و خفه میتواند تشـخیص دهـد. و یـاهنگامـی که در زیرآب هسـتیم صداها کش آمده شـده بنظر میرسـند. مـا میتوانیـم با اسـتفاده از اکولایـزر و این ویژگی فرکانسـی صـدای سـازهای متفـاوت در میکـس را عقـب یـا جلـو ببریـم و عمـق میکـس را افزایـش دهیم.پ کمک به ایجاد افکترهایرطبیعی تر بـا در نظرداشـتن ایـن امـرکه فرکانسهـای پایین به آسـانی جذب نمیشـوند، در ادامـه reverb یـک صـدا، فرکانسهای بـالا کمتروجود دارنـد. البتـه فرکانسهـای موجـود در reverb یـک صـدا بسـتگی بـه اتاقـی کـه صـدا در آن تولیـد شـده نیـز دارد. اغلـب دسـتگاههای تولیدکننـده reverb دارای یـک اکولایـزر درونـی نیـز میباشـند، امـا بـا ایـن حال مـا نیـزمیتوانیم یـک اکولایزر خارجـی بـرروی reverb صدای مـورد نظـر، اعمـال کنیم.

در دوره آموزش میکس و مسترینگ  در خانه مسترینگ تمامی ابعاد استفاده از اکولایزر به صورت عملی بررسی شده  و پس از شناخت انواع اکولایزر طریقه صحیح استفاده از آن  آموزش داده می شود.