آموزش تئوری موسیقی

آموزش تئوری موسیقی

فراگیری تئوری موسیقی اولین قدم در راه آموزش صحیح موسیقی است.